Master Bestuurskunde - Vrije Universiteit Amsterdam (2023)

Welke specialisatie past bij jou?

Ontdek hier de verschillende mogelijkheden binnen de master

 • Besturen van maatschappelijke organisaties
 • Besturen van Veiligheid
 • Kwaliteit van besturen
 • Besturen van zorgvernieuwing

Samenvatting

Bevlogen vormgeven aan maatschappelijk initiatief

Niet alleen de overheid, ook burgers zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van samenleven. Een crisis zoals Covid-19 maakt dat opnieuw duidelijk. Maatschappelijke organisaties die actief zijn in non-profit sectoren als de gezondheidszorg, het onderwijs en de sociale woningbouw kunnen niet zonder inzet en draagvlak van burgers. Veel van deze organisaties drijven op het werk van professionals. Maar zij doen dat niet namens zichzelf. Daarom is het belangrijk dat burgers zich blijven herkennen in hun organisaties. Bij de masteropleiding Besturen van maatschappelijke organisaties aan de VU draait het om vragen rond de legitimatie en maatschappelijke verankering van dergelijke organisaties.

In deze afstudeerrichting leer je recht te doen aan verschillende belangen van maatschappelijke organisaties: de maatschappelijke missie, de aansturing van professionals en de verwerving van de benodigde middelen. Steeds met oog voor kwaliteit, transparantie en gezonde financiën. Met deze master heb je vooral veel te maken met de interactie van maatschappelijke organisaties met de overheid, met burgers en met elkaar.
Na je afstuderen kun je aan de slag in diverse functies: staf en beleidsfuncties, gemeentelijke overheden, advies en bestuur. Daarbij zal het vaak gaan om samenwerking, profilering en identiteit van deze organisaties en hun verbinding met de samenleving.

Inhoud van de studie:
Tijdens deze master krijg je theorieën, concepten en methoden aangereikt om de rol en het functioneren van maatschappelijke organisaties kritisch te onderzoeken en te verbeteren. Je combineert een bestuurskundige benadering met aandacht voor waarden.

Je volgt drie algemene bestuurskundige vakken (werkgroepen en hoorcolleges): Beleid en management, Bestuurskundige theorieën en Goed bestuur

Daarnaast volg je twee seminars binnen je afstudeerrichting:

 • Maatschappelijke organisaties in transitie
 • Besturen van maatschappelijk initiatief

Je volgt één vak in methoden en technieken van bestuurskundig onderzoek en je doet eigen onderzoek en schrijft vervolgens een afrondende masterthesis.

De master is ook in deeltijd te volgen. Je volgt dan op vrijdag overdag college en doet verder aan zelfstudie.

Vakken

 • Masterthesis Bestuurskunde
 • Beleid en management
 • Bestuur en samenleving: kritische perspectieven
 • Besturen van maatschappelijk initiatief
 • Maatschappelijke organisaties in transitie
 • Goed bestuur
 • Methoden en technieken van bestuurskundig onderzoek

Raadpleegde studiegidsvoor meer informatie.

Samenvatting

Veiligheid door een bestuurlijke bril

Veiligheid is een hot topic. Van criminaliteit en overlast tot rampen, crises en terrorisme: mensen maken zich er zorgen om. Omdat het allerlei sectoren in de samenleving raakt, is veiligheid niet alleen meer een zaak van politie, justitie en leger, maar ook van het bredere openbaar bestuur en van het bedrijfsleven. En van burgers zelf. Hoe ga je met veiligheid om? In de masteropleiding Besturen van veiligheid staan sociale en fysieke veiligheidsvraagstukken centraal.

Tijdens deze master maak je kennis met de belangrijke theorieën uit de bestuurskunde en veiligheidsstudies. Die theorieën pas je toe op voorbeelden uit de praktijk. Bij politie en justitie bijvoorbeeld, maar ook bij beveiligingsbedrijven en brandweerkorpsen.

Door de combinatie van wetenschap en werkveld word je een professional op het gebied van veiligheid. Denk bijvoorbeeld aan (beleids)functies bij een ministerie, een gemeente, de politie of bij een beveiligingsbedrijf. Je verbreedt je horizon en leert over de grenzen van je beroep te praten, denken en te handelen. Daardoor kun je mensen uit de praktijk helpen en een strategisch veiligheidsbeleid ontwikkelen.

Jouw studie in het kort:
Je volgt drie algemene bestuurskundige vakken (werkgroepen en hoorcolleges): Beleid en management, Bestuurskundige theorieën en Goed bestuur.
Daarnaast volg je twee seminars in je eigen afstudeerrichting:

 • Veiligheid in de samenleving
 • Samenwerking in veiligheid

Je volgt één vak in methoden en technieken van onderzoek en je doet eigen onderzoek en schrijft vervolgens een afrondende masterthesis.

De master is ook in deeltijd te volgen. Je volgt dan op vrijdag overdag college en doet verder aan zelfstudie.

(Video) VU Master Bestuurskunde | Vrije Universiteit Amsterdam

Vakken

 • Masterthesis Bestuurskunde
 • Beleid en management
 • Bestuur en samenleving: kritische perspectieven
 • Samenwerking in veiligheid
 • Veiligheid in de samenleving
 • Goed bestuur
 • Methoden en technieken van bestuurskundig onderzoek

Raadpleegde studiegidsvoor meer informatie.

Samenvatting

Kijk kritisch naar openbaar bestuur en overheidsfunctioneren

Werken aan een goed functionerende overheid

In deze richting staat niet een specifiek beleidsterrein centraal, maar gaat het om de een brede blik op de gehele overheid. Besturen is problemen oplossen, en het publieke bestuur lost publieke problemen op. Maar wie of wat bepaalt eigenlijk welke dat zijn?

Er is niet één overheid: het Rijk, provincies, gemeenten en Europa hebben zo hun eigen waarden en belangen. Tegelijkertijd spelen burgers en allerlei private partijen een steeds grotere rol in het openbaar bestuur. Bij deze afstudeerrichting leer je complexiteit te (door)zien en hoe ermee om te gaan. Dat doe je door te leren puzzelen en te reflecteren op complexe situaties vanuit verschillende perspectieven. Zo wordt je opgeleid tot een professional die een bijdrage kan leveren aan oplossingen van complexe maatschappelijke problemen, zoals bijvoorbeeld het klimaatbeleid.

In deze afstudeerrichting besteden we veel aandacht aan de normatieve kant van besturen. Wanneer is er sprake van goed bestuur? Welke antwoorden geven we op de vraag wat goed is? Welke consequenties heeft dat voor het besturen van de samenleving? Ook kijken we kritisch naar de kennis waarop beleid gebaseerd wordt. Waar baseert de overheid zich bijvoorbeeld op bij het oplossen van het stikstofvraagstuk?

Kortom, tijdens deze master onderzoek je de rol van de overheid in brede zin. Je kijkt ook naar de inbreng van burgers, bijvoorbeeld bewoners die zelf beslissingen nemen over hun wijk. Via onderzoek leer je meedenken over visieontwikkeling en strategie.

Heb je deze afstudeerrichting succesvol afgerond, dan ben je een bestuurskundige bruggenbouwer, zowel in denken als doen. Je bent multi-inzetbaar. Afstudeerders gaan dan ook aan de slag bij verschillende overheidsorganisaties of consultancybureaus waar ze zich bezighouden met het vormgeven en uitvoeren van beleid, of het adviseren daarover.

Jouw studie in het kort:
Je volgt drie algemene bestuurskundige vakken (werkgroepen en hoorcolleges): Beleid en management, Bestuurskundige theorieën en Goed bestuur.
Je volgt twee seminars binnen je afstudeerrichting

 • Dynamiek van internationaal besturen
 • Openbaar bestuur en kennis

Je volgt één vak in methoden en technieken van onderzoek en je doet eigen onderzoek en je schrijft vervolgens een afrondende masterthesis.

De master is ook in deeltijd te volgen. Je volgt dan op vrijdag overdag college en doet verder aan zelfstudie.

Vakken

(Video) Master Bestuurskunde - Besturen van Veiligheid

 • Masterthesis Bestuurskunde
 • Beleid en management
 • Bestuur en samenleving: kritische perspectieven
 • Dynamiek van internationaal besturen
 • Openbaar bestuur en kennis
 • Goed bestuur
 • Methoden en technieken van bestuurskundig onderzoek

Raadpleegde studiegidsvoor meer informatie.

Samenvatting

Hoe leid je veranderingen in de zorg in goede banen?

Samen op weg naar betere zorg

De zorgsector is in ontwikkeling. Zo moet zorg nu dichter bij de ontvanger staan. Om dat voor elkaar te krijgen, is er meer samenwerking nodig met partijen op lokaal niveau. Ook hebben verschillende zorgaanbieders steeds meer met elkaar te maken in bijvoorbeeld ketenzorg en integrated care. Hoe werken die partijen optimaal samen? En wordt de zorg er uiteindelijk ook beter van? Binnen deze afstudeerrichting bestudeer je veranderingen in de zorg en hoe je die in goede banen leidt.

Je leert achtergronden en kenmerken van de veranderingen in de zorg te doorgronden. Met die inzichten kun je verschillende visies, belangen en posities op elkaar afstemmen. Je wordt opgeleid tot een professional die snel kan schakelen, verschillende gezichtspunten kan innemen en oplossingsgericht werkt

Tijdens deze master maak je kennis met theorieën over sociale verandering, governance en verandermanagement. Je leert en gebruikt onderzoeksmethoden om zelf een vraagstuk te analyseren en te onderzoeken. Daarnaast breng je de theorie en de praktijk van het veranderende zorgdomein met elkaar in verband in een eigen masterthesisonderzoek.

De deeltijdstudenten in deze afstudeerrichting werken vaak al in de zorgsector en zien daar mogelijkheden tot verbetering van het bestuur en het management. Ben je voltijdstudent, dan heb je vanzelfsprekend belangstelling voor de zorg. Je verleent zelf geen zorg, maar wilt bijdragen aan een goed functionerende zorgsector. Eenmaal afgestudeerd kun je aan de slag bij bestuurs- en beleidsafdelingen van zorgorganisaties, bij gemeenten of het Rijk in afdelingen waar over zorg wordt nagedacht of bijvoorbeeld bij zorgverzekeraars of patiëntenorganisaties.

Jouw studie in het kort:
Je volgt drie algemene bestuurskundige vakken (werkgroepen en hoorcolleges): Beleid en management, Bestuurskundige theorieën en Goed bestuur.
Daarnaast volg je twee seminars binnen je afstudeerrichting:

 • Zorg in de samenleving
 • Besturen van zorgvernieuwing.

Je volgt één vak in methoden en technieken van onderzoek en je doet eigen onderzoek en je schrijft vervolgens een afrondende masterthesis

De master is ook in deeltijd te volgen. Je volgt dan op vrijdag overdag college en doet verder aan zelfstudie.

Vakken

 • Masterthesis Bestuurskunde
 • Beleid en management
 • Bestuur en samenleving: kritische perspectieven
 • Besturen van zorgvernieuwing
 • Zorg in de samenleving
 • Goed bestuur
 • Methoden en technieken van bestuurskundig onderzoek

Raadpleegde studiegidsvoor meer informatie.

 • Besturen van maatschappelijke organisaties

  Samenvatting

  Bevlogen vormgeven aan maatschappelijk initiatief

  Niet alleen de overheid, ook burgers zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van samenleven. Een crisis zoals Covid-19 maakt dat opnieuw duidelijk. Maatschappelijke organisaties die actief zijn in non-profit sectoren als de gezondheidszorg, het onderwijs en de sociale woningbouw kunnen niet zonder inzet en draagvlak van burgers. Veel van deze organisaties drijven op het werk van professionals. Maar zij doen dat niet namens zichzelf. Daarom is het belangrijk dat burgers zich blijven herkennen in hun organisaties. Bij de masteropleiding Besturen van maatschappelijke organisaties aan de VU draait het om vragen rond de legitimatie en maatschappelijke verankering van dergelijke organisaties.

  In deze afstudeerrichting leer je recht te doen aan verschillende belangen van maatschappelijke organisaties: de maatschappelijke missie, de aansturing van professionals en de verwerving van de benodigde middelen. Steeds met oog voor kwaliteit, transparantie en gezonde financiën. Met deze master heb je vooral veel te maken met de interactie van maatschappelijke organisaties met de overheid, met burgers en met elkaar.
  Na je afstuderen kun je aan de slag in diverse functies: staf en beleidsfuncties, gemeentelijke overheden, advies en bestuur. Daarbij zal het vaak gaan om samenwerking, profilering en identiteit van deze organisaties en hun verbinding met de samenleving.

  Inhoud van de studie:
  Tijdens deze master krijg je theorieën, concepten en methoden aangereikt om de rol en het functioneren van maatschappelijke organisaties kritisch te onderzoeken en te verbeteren. Je combineert een bestuurskundige benadering met aandacht voor waarden.

  (Video) Master Bestuurskunde - Beleidsadvisering

  Je volgt drie algemene bestuurskundige vakken (werkgroepen en hoorcolleges): Beleid en management, Bestuurskundige theorieën en Goed bestuur

  Daarnaast volg je twee seminars binnen je afstudeerrichting:

  • Maatschappelijke organisaties in transitie
  • Besturen van maatschappelijk initiatief

  Je volgt één vak in methoden en technieken van bestuurskundig onderzoek en je doet eigen onderzoek en schrijft vervolgens een afrondende masterthesis.

  De master is ook in deeltijd te volgen. Je volgt dan op vrijdag overdag college en doet verder aan zelfstudie.

  Vakken

  • Masterthesis Bestuurskunde
  • Beleid en management
  • Bestuur en samenleving: kritische perspectieven
  • Besturen van maatschappelijk initiatief
  • Maatschappelijke organisaties in transitie
  • Goed bestuur
  • Methoden en technieken van bestuurskundig onderzoek

  Raadpleegde studiegidsvoor meer informatie.

 • Besturen van Veiligheid

  Samenvatting

  Veiligheid door een bestuurlijke bril

  Veiligheid is een hot topic. Van criminaliteit en overlast tot rampen, crises en terrorisme: mensen maken zich er zorgen om. Omdat het allerlei sectoren in de samenleving raakt, is veiligheid niet alleen meer een zaak van politie, justitie en leger, maar ook van het bredere openbaar bestuur en van het bedrijfsleven. En van burgers zelf. Hoe ga je met veiligheid om? In de masteropleiding Besturen van veiligheid staan sociale en fysieke veiligheidsvraagstukken centraal.

  Tijdens deze master maak je kennis met de belangrijke theorieën uit de bestuurskunde en veiligheidsstudies. Die theorieën pas je toe op voorbeelden uit de praktijk. Bij politie en justitie bijvoorbeeld, maar ook bij beveiligingsbedrijven en brandweerkorpsen.

  Door de combinatie van wetenschap en werkveld word je een professional op het gebied van veiligheid. Denk bijvoorbeeld aan (beleids)functies bij een ministerie, een gemeente, de politie of bij een beveiligingsbedrijf. Je verbreedt je horizon en leert over de grenzen van je beroep te praten, denken en te handelen. Daardoor kun je mensen uit de praktijk helpen en een strategisch veiligheidsbeleid ontwikkelen.

  Jouw studie in het kort:
  Je volgt drie algemene bestuurskundige vakken (werkgroepen en hoorcolleges): Beleid en management, Bestuurskundige theorieën en Goed bestuur.
  Daarnaast volg je twee seminars in je eigen afstudeerrichting:

  • Veiligheid in de samenleving
  • Samenwerking in veiligheid

  Je volgt één vak in methoden en technieken van onderzoek en je doet eigen onderzoek en schrijft vervolgens een afrondende masterthesis.

  De master is ook in deeltijd te volgen. Je volgt dan op vrijdag overdag college en doet verder aan zelfstudie.

  Vakken

  • Masterthesis Bestuurskunde
  • Beleid en management
  • Bestuur en samenleving: kritische perspectieven
  • Samenwerking in veiligheid
  • Veiligheid in de samenleving
  • Goed bestuur
  • Methoden en technieken van bestuurskundig onderzoek

  Raadpleegde studiegidsvoor meer informatie.

 • Kwaliteit van besturen

  Samenvatting

  Kijk kritisch naar openbaar bestuur en overheidsfunctioneren

  (Video) VU Master Leadership and Change Management | Vrije Universiteit Amsterdam

  Werken aan een goed functionerende overheid

  In deze richting staat niet een specifiek beleidsterrein centraal, maar gaat het om de een brede blik op de gehele overheid. Besturen is problemen oplossen, en het publieke bestuur lost publieke problemen op. Maar wie of wat bepaalt eigenlijk welke dat zijn?

  Er is niet één overheid: het Rijk, provincies, gemeenten en Europa hebben zo hun eigen waarden en belangen. Tegelijkertijd spelen burgers en allerlei private partijen een steeds grotere rol in het openbaar bestuur. Bij deze afstudeerrichting leer je complexiteit te (door)zien en hoe ermee om te gaan. Dat doe je door te leren puzzelen en te reflecteren op complexe situaties vanuit verschillende perspectieven. Zo wordt je opgeleid tot een professional die een bijdrage kan leveren aan oplossingen van complexe maatschappelijke problemen, zoals bijvoorbeeld het klimaatbeleid.

  In deze afstudeerrichting besteden we veel aandacht aan de normatieve kant van besturen. Wanneer is er sprake van goed bestuur? Welke antwoorden geven we op de vraag wat goed is? Welke consequenties heeft dat voor het besturen van de samenleving? Ook kijken we kritisch naar de kennis waarop beleid gebaseerd wordt. Waar baseert de overheid zich bijvoorbeeld op bij het oplossen van het stikstofvraagstuk?

  Kortom, tijdens deze master onderzoek je de rol van de overheid in brede zin. Je kijkt ook naar de inbreng van burgers, bijvoorbeeld bewoners die zelf beslissingen nemen over hun wijk. Via onderzoek leer je meedenken over visieontwikkeling en strategie.

  Heb je deze afstudeerrichting succesvol afgerond, dan ben je een bestuurskundige bruggenbouwer, zowel in denken als doen. Je bent multi-inzetbaar. Afstudeerders gaan dan ook aan de slag bij verschillende overheidsorganisaties of consultancybureaus waar ze zich bezighouden met het vormgeven en uitvoeren van beleid, of het adviseren daarover.

  Jouw studie in het kort:
  Je volgt drie algemene bestuurskundige vakken (werkgroepen en hoorcolleges): Beleid en management, Bestuurskundige theorieën en Goed bestuur.
  Je volgt twee seminars binnen je afstudeerrichting

  • Dynamiek van internationaal besturen
  • Openbaar bestuur en kennis

  Je volgt één vak in methoden en technieken van onderzoek en je doet eigen onderzoek en je schrijft vervolgens een afrondende masterthesis.

  De master is ook in deeltijd te volgen. Je volgt dan op vrijdag overdag college en doet verder aan zelfstudie.

  Vakken

  • Masterthesis Bestuurskunde
  • Beleid en management
  • Bestuur en samenleving: kritische perspectieven
  • Dynamiek van internationaal besturen
  • Openbaar bestuur en kennis
  • Goed bestuur
  • Methoden en technieken van bestuurskundig onderzoek

  Raadpleegde studiegidsvoor meer informatie.

 • Besturen van zorgvernieuwing

  Samenvatting

  Hoe leid je veranderingen in de zorg in goede banen?

  Samen op weg naar betere zorg

  De zorgsector is in ontwikkeling. Zo moet zorg nu dichter bij de ontvanger staan. Om dat voor elkaar te krijgen, is er meer samenwerking nodig met partijen op lokaal niveau. Ook hebben verschillende zorgaanbieders steeds meer met elkaar te maken in bijvoorbeeld ketenzorg en integrated care. Hoe werken die partijen optimaal samen? En wordt de zorg er uiteindelijk ook beter van? Binnen deze afstudeerrichting bestudeer je veranderingen in de zorg en hoe je die in goede banen leidt.

  Je leert achtergronden en kenmerken van de veranderingen in de zorg te doorgronden. Met die inzichten kun je verschillende visies, belangen en posities op elkaar afstemmen. Je wordt opgeleid tot een professional die snel kan schakelen, verschillende gezichtspunten kan innemen en oplossingsgericht werkt

  Tijdens deze master maak je kennis met theorieën over sociale verandering, governance en verandermanagement. Je leert en gebruikt onderzoeksmethoden om zelf een vraagstuk te analyseren en te onderzoeken. Daarnaast breng je de theorie en de praktijk van het veranderende zorgdomein met elkaar in verband in een eigen masterthesisonderzoek.

  De deeltijdstudenten in deze afstudeerrichting werken vaak al in de zorgsector en zien daar mogelijkheden tot verbetering van het bestuur en het management. Ben je voltijdstudent, dan heb je vanzelfsprekend belangstelling voor de zorg. Je verleent zelf geen zorg, maar wilt bijdragen aan een goed functionerende zorgsector. Eenmaal afgestudeerd kun je aan de slag bij bestuurs- en beleidsafdelingen van zorgorganisaties, bij gemeenten of het Rijk in afdelingen waar over zorg wordt nagedacht of bijvoorbeeld bij zorgverzekeraars of patiëntenorganisaties.

  Jouw studie in het kort:
  Je volgt drie algemene bestuurskundige vakken (werkgroepen en hoorcolleges): Beleid en management, Bestuurskundige theorieën en Goed bestuur.
  Daarnaast volg je twee seminars binnen je afstudeerrichting:

  • Zorg in de samenleving
  • Besturen van zorgvernieuwing.

  Je volgt één vak in methoden en technieken van onderzoek en je doet eigen onderzoek en je schrijft vervolgens een afrondende masterthesis

  De master is ook in deeltijd te volgen. Je volgt dan op vrijdag overdag college en doet verder aan zelfstudie.

  Vakken

  (Video) VU Master Culture, Organization and Management | Vrije Universiteit Amsterdam

  • Masterthesis Bestuurskunde
  • Beleid en management
  • Bestuur en samenleving: kritische perspectieven
  • Besturen van zorgvernieuwing
  • Zorg in de samenleving
  • Goed bestuur
  • Methoden en technieken van bestuurskundig onderzoek

  Raadpleegde studiegidsvoor meer informatie.

Videos

1. VU Master Strategy and Organisation | Vrije Universiteit Amsterdam
(Vrije Universiteit Amsterdam)
2. VU Master uitreiking 2021
(Amsterdam UMC)
3. Vrije Universiteit Amsterdam - Master Finance
(VU Business and Economics)
4. VU Premasterassessment
(Vrije Universiteit Amsterdam)
5. Master International Migration and Refugee Law | Vrije Universiteit Amsterdam
(Vrije Universiteit Amsterdam)
6. VU Master Anthropology | Vrije Universiteit Amsterdam
(Vrije Universiteit Amsterdam)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dr. Pierre Goyette

Last Updated: 01/22/2023

Views: 6191

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dr. Pierre Goyette

Birthday: 1998-01-29

Address: Apt. 611 3357 Yong Plain, West Audra, IL 70053

Phone: +5819954278378

Job: Construction Director

Hobby: Embroidery, Creative writing, Shopping, Driving, Stand-up comedy, Coffee roasting, Scrapbooking

Introduction: My name is Dr. Pierre Goyette, I am a enchanting, powerful, jolly, rich, graceful, colorful, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.