Informasjonssystemer, masterprogram - Universitetet i Agder (2023)

Studieplan for

Opptakskrav

Generelt opptakskrav er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minimum tre års omfang (180 studiepoeng). I opptaksgrunnlaget skal det inngå:

Enten: integrert studium av minst 2 års varighet innen informasjonssystemer eller informasjonsteknologi.
Eller: fordypningsenhet på minst 80 studiepoeng innen informasjonssystemer eller informasjonsteknologi, hvorav minst 20 studiepoeng på påbyggingsnivå.

Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre.

(Video) Informasjonssystemer, master

For øvrig skjer opptak etter forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-11-24-3370?q=uia

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel med gode engelskkunnskaper da enkelte emner kan bli forelest på engelsk. Pensum er hovedsakelig på engelsk.

Generell beskrivelse av studiet

Innenfor fagfeltet informasjonssystemer arbeider vi empirisk ved å undersøke hvordan bruk av IKT påvirker individer, organisasjoner og samfunnet som sådan. Ved å se på bruk, design, implementering og nytte av teknologi, er vi opptatt av å forstå det store bildet; hvordan kan vi nyttiggjøre oss teknologien for best mulig utbytte

Mastergradstudiet i informasjonssystemer er en fremtidsretta utdanning med nasjonal og internasjonal relevans. Studiet gir deg en solid innsikt i hvordan digitaliseringen bidrar til endringsprosesser i organisasjoner og hvordan teknologien kan bidra til en bærekraftig utvikling av samfunnet gjennom effektivisering og modernisering. Studiet åpner for ulike yrkesmuligheter i både privat og offentlig sektor, og for videre doktorgradstudium i Informasjonssystemer.

Som student vil du tilegne deg god teoretisk kompetanse og analytiske ferdigheter innenfor fagfeltet. Du vil opparbeide deg god kjennskap til nye teknologiske trender og ferdigheter som trengs for å kunne rette et kritisk blikk på teknologiens rolle i fremtidens samfunn. Du vil oppnå en forståelse for det komplekse samspillet mellom sosiale, organisatoriske og teknologiske faktorer ved innføring og bruk av virksomhetsomspennende informasjonssystemer. Dette forutsetter innsikt i tverrfaglige perspektiver som inkluderer ledelse, økonomi, IT og forretningsforståelse, noe du vil få gjennom å lære mer om tema slik som data science, prosjektledelse og systemutviklingsmetoder.

Masterstudiet vil også utvikle studentens evne til raskt å sette seg inn i nye problemstillinger, tilegne seg ny fagkunnskap og å bruke denne kunnskapen i selvstendig analyse av yrkesfaglige og samfunnsmessige problemstillinger.

Studiets oppbygging

Du ser nå veivalget . Gå tilbake.

1. sem IS-402-1 Systemutviklingsprosesser og metoder 10 sp IS-403-1 Digital transformasjon og prosessledelse 10 sp IS-406-1 Digitale teknologier og forretningssystemer 10 sp
2. sem IS-427-1 Data Science Applications II  10 sp IS-407-1 Ledelse av IS-prosjekter 10 sp Valgemne
 • Internship (10 sp)
 • Digitalisering av offentlig sektor (10 sp)
 • Organisational Changes and Change Management (10 sp)
3. sem IS-404-1 Forskningsmetoder innen informasjonssystemer 10 sp IS-420-1 Aktuelle tema og forskningsområder innen informasjonssystemer 10 sp IS-500-1 IT og ledelse 10 sp
4. sem IS-501-1 Masteroppgave i informasjonssystemer 30 sp

Vårsemesteret 2023 tilbys minst to av disse spesialiseringsemnene:

(Video) Siri - Master i informasjonssystemer

 • IS-408 Internship (10 sp)
 • IS-417 Digitalisering av offentlig sektor (10 sp)
 • ORG411 Organisational Changes and Change Management (10 sp). Emnet tilbys av Institutt for statsvitenskap og ledelse.

Hvilke emner som tilbys er avhengig av tilgjengelige faglige ressurser. Nærmere informasjon vil bli gitt i løpet av høstsemesteret.
Studenter kan søke plass på SV-420 UiA Samskaping - OpenLab (10 sp) som gis på høsten, og få dette godkjent som et tilleggsemne i studieplanen. Det forutsettes at studenter som deltar på SV-420 opprettholder normal aktivitet på de obligatoriske emnene.

Læringsutbytte

En kandidat som har fullført dette programmet skal ha følgende læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten skal:

 • ha inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige teori og metoder
 • ha avansert kunnskap om forretningsprosesser og digital transformasjon
 • ha inngående kunnskap om samspillet mellom sosiale, organisatoriske og teknologiske faktorer ved innføring og bruk av virksomhetsomspennende informasjonssystemer
 • kunne anvende kunnskap om digitalisering og bærekraft i utvikling av fremtidige løsninger
 • kunne analysere problemstillinger knyttet informasjonsteknologiens og digitaliseringens betydning for organisasjons- og samfunnsutvikling

Ferdigheter

Kandidaten skal:

 • kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere resonnementer innenfor fagfeltet
 • kunne analysere aktuelle teorier, metoder og fortolkninger innenfor forretningsprosesser og digital transformasjon
 • kunne på selvstendig måte anvende praktisk metodikk og forskningsmetoder i systemutviklingsarbeid og prosjektarbeid
 • kunne gjennomføre et selvstendig, avgrenset utviklings- eller forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse

Kandidaten skal:

 • kunne analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • kunne anvende kunnskaper og ferdigheter innenfor forretningsprosesser og digitalisering på nye områder for å gjennomføre avanserte omstillings- og fornyelsesprosjekter
 • kunne formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer
 • kunne kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten
 • kunne bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser innenfor fagfeltet

Undervisnings-og læringsformer

Undervisningsformene skal bidra til faglig utvikling og utvikle evne til praktisk problemløsing, samarbeid og kommunikasjon. Sentrale undervisningsformer er forelesninger, seminarer, gruppearbeid, gruppeøvinger, innleveringsarbeider (individuelt eller i grupper), casestudier og deltakelse i forsknings- og utviklingsarbeid, gjerne i tett samarbeid med organisasjoner utenfor UiA.
Det forutsettes at studentene deltar i den organiserte undervisningen og at de tilegner seg en stor del av lære- og arbeidsstoffet på egen hånd. Gruppearbeid inngår i de fleste av studiets emner.

Vurderingsformer

Ulike vurderingsformer benyttes i studiet, for eksempel:

 • individuell digital eksamen
 • rapporter, både individuelt og gruppevis
 • rapporter gruppevis med muntlig prøving, enten individuelt eller i gruppe med individuell karakter
 • mappeinnlevering hvor det inngår både gruppearbeid og individuelt arbeid

Internasjonalisering

Informasjonssystemer er en bransje som i stor grad er internasjonal. Studieprogrammet er basert på internasjonal pensumlitteratur, og globale perspektiver er sentrale i studiet. Flere emner undervises på engelsk, og i disse emnene vil studentene møte utvekslingsstudenter fra andre universitet. Vi anbefaler alle studenter å benytte muligheten til å dra på utveksling i 2. semester. Utveksling til en av våre samarbeidspartnere vil gi unik erfaring og mulighet til å arbeide og kommunisere i internasjonale sammenhenger. Et utvekslingssemester kan også gi mulighet til å ta en annen fagkombinasjon enn det vi tilbyr, for eksempel innenfor økonomi og ledelse, eHelse, programmering og systemarkitektur.

Instituttet har mange gode utvekslingsavtaler med universiteter vi samarbeider med og anbefaler studenter å dra til: Waterford Institute of Technology (Irland), LUISS (Roma, Italia), Minho University (Portugal), Paderborn University (Tyskland) og University of Münster (Tyskland) University of Nebraska (USA) og Queensland University of Technology (Australia). Det er også mulig å dra på utveksling til andre universitet. Oversikten finnes på UiAs nettsider om utveksling. Studenter som drar på utveksling i Europa kan søke om Erasmus+ stipend.

(Video) Tor - Master i informasjonssystemer

Vilkår for å gå videre i studiet

80 studiepoeng, inkludert IS-404 Forskningsmetoder innenfor informasjonssystemer, må være bestått før oppstart på masteroppgaven.

Yrkesmuligheter og videre utdanning

Det er stort behov for kompetanse innenfor områdene digital forretningsforståelse, bærekraft og digital transformasjon i privat og offentlig sektor. Det er også behov for kandidater som forstår samspillet mellom teknologi og organisasjon. Kandidater som har fullført dette programmet kvalifiserer for slike stillinger, for eksempel som prosjektledere, analytikere, systemutviklere og konsulenter, i tillegg til lederstillinger i sektoren.

Fullført masterprogram i informasjonssystemer kvalifiserer for opptak til doktorgradsprogram i inn- og utland, inkludert fakultetets eget doktorgradsprogram med spesialisering i informasjonssystemer.

Les mer om karrieremuligheter for samfunnsvitere på www.uia.no/karriereveier

Fører til grad

Programmet fører fram til graden Master i informasjonssystemer.

Studentevaluering

Studentevaluering gjennomføres årlig i studieråd i tråd med kvalitetssystemet kapittel 4.2.

Andre opplysninger

Det stilles krav om at alle studenter ved UiA har egen bærbar datamaskin til bruk i undervisning og eksamen, jf. forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder § 12d.

Studieplan med oppstart studieår:

(Video) MA in Popular Music | Music Business & Management | University of Agder

Studiepoeng

120

Omfang

Heltid

Studiested

Kristiansand

Fakultet

Fakultet for samfunnsvitenskap

(Video) Why did I choose PhD at University of Agder (UiA) NORWAY Talk with Sarang Kumar

').wrap('').parent().parent(); $e = $($e.html()); $e.removeClass('put-infobox-in-placeholder'); $('.infobox-placeholder').html($e.html()); } $origInfobox.hide(); $('.infobox-placeholder').show(); } else { $origInfobox.show(); $('.infobox-placeholder').hide(); } } $(window).resize(checkInfoboxPlacementForScreen); checkInfoboxPlacementForScreen(); var thisBaseUrl = "/studieplaner/programme/MASTIT"; $(document).on('change','.filter-year', function () { var val = $(this).val(); window.location.href = thisBaseUrl + "?year=" + val; }); $('.filter-year').udselect({ spanElementCallback: function (title) { return '' + title + ''; } }); });

Videos

1. Apply Masters in University of South-Eastern Norway - USN - IELTS 6 - No tuition fees
(EduBengal)
2. Executive MBA ved UiA
(Universitetet i Agder)
3. Mastergrad ved UiA
(Universitetet i Agder)
4. Femårig master i barnevern ved UiA
(Universitetet i Agder)
5. Data, ingeniørfag ved UiA
(Universitetet i Agder)
6. Bli kjent med Campus Grimstad!
(Universitetet i Agder)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Prof. Nancy Dach

Last Updated: 01/05/2023

Views: 6215

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. Nancy Dach

Birthday: 1993-08-23

Address: 569 Waelchi Ports, South Blainebury, LA 11589

Phone: +9958996486049

Job: Sales Manager

Hobby: Web surfing, Scuba diving, Mountaineering, Writing, Sailing, Dance, Blacksmithing

Introduction: My name is Prof. Nancy Dach, I am a lively, joyous, courageous, lovely, tender, charming, open person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.